Uusi yhteiskunta on jo syntymässä


Kirjoittaja: Virpi Raipala Cormier, kuva: Ravi Logan kuva-arkisto, Minä Olen -lehti 5/2018


Moni miettii, mitä taivas maan päällä on konkreettisesti. Mitä se on arjessa? Entä mitä yhteiskunnallisesti? Edistyksellisen hyödyntämisen teoria on ajattelumalli, jonka mukaan on mahdollista alkaa miettiä ja toteuttaa uutta yhteiskuntajärjestystä.


Ravi Logan on joogaperinteeseen pohjautuvan meditaatiomenetelmän opettaja, Yhdysvaltain Oregonissa toimivan Dharmalayan henkisen keskuksen toiminnanjohtaja sekä PROUT-instituutin toimitusjohtaja. PROUT-instituutti on organisaatio, jossa kehitetään ja tehdään tunnetuksi uutta yhteiskuntanäkemystä. Loganin mukaan nyt on väistämättä käsillä syvän muutoksen aika, jolloin arvomaailmamme kehittyy kohti kaikkien elävien olentojen syvempää kunnioittamista ja huomioon ottamista. Hän näkee uuden ja paremman, näille arvoille rakentuvan yhteiskunnan olevan syntymässä.


Luennoitte neohumanismista. Mitä on neohumanismi?

Humanismi on filosofinen näkemys, joka pitää arvossa ihmisten hyvinvointia. Neohumanismi on humanismin laajennettu muoto, jossa tuo arvostus ulottuu kaikkiin eläviin olentoihin. Tämän filosofisen näkemyksen esitti vuonna 1982 intialainen filosofi Prabhat Ran-jan Sarkar, joka tunnettiin myös henkisellä nimellään Shrii Shrii Anandamurti. Sarkar esitti neohumanismin viitekehyksen, mutta neohumanismin käsitteen takana oleva henki nousee esiin monin tavoin kaikkialla planeetallamme. Se on elähdyttävä henki muun muassa ympäristöaktivismin, sukupuolten ja rotujen tasa-arvoa ajavien liikkeiden ja ihmisoikeus-hankkeiden takana. Se on sosiaalista oikeudenmukaisuutta vaativa, kasvava voima, ja se ulottuu ihmisten maailmaa laajemmalle, luonnon maailman oikeuksien tunnustamiseen.

Tutustuin neohumanismin teoriaan työskennellessäni PROUTin, uuden yhteiskuntamallin kehittämisen parissa.


Mitkä ovat neohumanismin keskeisiä näkökulmia?

Ihmisten sosiaalisia toimintoja ohjaavat joko tunne tai järki ja omatunto. Tunnevetoinen käyttäytyminen saa ihmiset tavoittelemaan jotakin impulsiivisesti. Heidän tärkein kannustimensa on tyypiltään itsekeskeinen; tavoitellaan henkilökohtaista mielihyvää tai etua. Jos tätä tapahtuu kollektiivisella tasolla, syntyy ongelmia yhteiskunnassa.

On kolme erilaista tunnevaikutinta, jotka voivat ilmetä kollektiivisella tasolla. On geotunne, josta kasvaa pohja nationalismin ilmentymille, kun ihmiset korostavat oman maansa merkitystä muiden maiden kustannuksella. Tämä johtaa imperialismiin, kolonialismiin, kauppasotiin ja niin edelleen. Toinen tyyppi on sosiotunne, joka ilmenee, kun tietyt ryhmät hankkivat itselleen etuoikeuksia – kun esimerkiksi jokin uskonnollinen tai etninen ryhmä katsoo olevansa muiden yläpuolella. Tällainen ajattelutapa tarjoaa oikeutuksen käyttäytyä hallitsevasti ja riistävästi muita kohtaan. Kolmas tunnepohjainen vaikutin on tavanomainen humanismin käsite. Se on ihmiskeskeinen tunne – että ihmisrodun arvo käy yli kaikkien muiden planeettamme elämänmuotojen. Tästä tunteesta saadaan oikeutus luonnon riistämiselle.

Nämä kolme tunnetta ovat monien nykyhetken ongelmien perimmäinen syy, ja on tyypillistä, että niille hankitaan filosofista tukea dogmien avulla. Esimerkiksi joillakin dogmeilla voidaan tukea rasistista sosiotunnetta tai seksististä sosiotunnetta miesten ylemmyydestä naisiin nähden. Nämä dogmit johtavat ajattelun vääristymiseen. Ne rampauttavat älyn tavalla, joka riiston ja herruusajattelun synnyttämisen lisäksi tekee yksilölle mahdottomaksi ymmärtää oma todellinen ihmisyytensä ja edetä kohti henkistä oivallusta.

Näitä tunteita on vastustettava, jotta voimme löytää yhteisen ihmisyytemme ja ilmaista kunnioitusta kaikkea planeetallamme olevaa elämää kohtaan.

Kun ajattelua ohjaavat järki ja omatunto, ihmiset luonnostaan kunnioittavat toisia ja pitävät huolta toisten hyvinvoinnista. Näitä piirteitä kutsutaan neohumanismissa inhimillisiksi perusarvoiksi. Ne ovat arvoja, jotka ovat ihmisyydelle välttämättömiä.

Neohumanismin henki on siis meissä, synnynnäisenä ominaisuutena. Sitä ei ehkä kutsuta neohumanismiksi, se saatetaan tuntea eri nimellä. Asialle omistautuneet buddhalaiset kutsuvat sitä radikaaliksi keskinäisriippuvuudeksi ja vannoutuneet luonnonystävät biotasa-arvoksi. Toiset taas eivät ole nimenneet sitä, mutta tuntevat sen sydämessään. Ihmisyyden perusarvojen kasvava hyväksyminen on osa tajunnan laajempaa muutosta, joka luo uudenlaisen inhimillisen yhteiskunnan – yhteiskunnan, jolla on nykyistä vankempi, universaaleihin perusarvoihin tukeutuva rakenne, ja joka nauttii ykseydestä ja samanarvoisuudesta.

Se on yhteiskunta, jossa kaikki ihmiset voivat nykyistä paremmin toteuttaa kykyjään ja elää tasapainoista elämää. PROUTissa on ydinajatuksena juuri neohumanistisen arvoteorian muuntaminen konkreettiseksi sosioekonomiseksi kehitykseksi. PROUT ilmentää neohumanismia yhteiskunnan tasolla.


Kerro lisää PROUTista

PROUT on englanninkielisen nimensä, Progressive Utilization Theory (suom. edistyksellisen hyödyntämisen teoria), mukainen kirjainlyhenne. PROUTin yhteiskunnallinen päätavoite on tämä: Yhteiskunnan tarkoituksena tulisi olla voimavarojen oikeudenmukainen jakaminen ihmisten fyysisen, psyykkisen ja henkisen kehityksen ja ilmaisun käyttöön, sekä yksilötasolla että kollektiivisesti, ja samalla kaiken toiminnan pitäminen harmoniassa ympäröivän luonnon kanssa. Jokainen pyrkii kehittymään ja ilmaisemaan itseään täysin ja kokonaisvaltaisesti – ei ainoastaan fyysisen työn kautta vaan myös luovuuden, ihmissuhteiden, älyllisen kasvun ja sisäisen tyydytyksen etsimisen ja henkisen kehityksen kautta. PROUT tarjoaa käytännöllisen suunnitelman sosioekonomisen tason kehittämiseksi siten, että yhteiskunta pystyy luomaan sellaiset olosuhteet ja ottamaan käyttöön sellaiset voimavarat, jotka auttavat kaikkia ihmisiä löytämään tuollaisen kokonaisvaltaisen elämäntäyteyden.

PROUTin toteuttaminen käytännön tasolla tapahtuu suurelta osin soveltamalla tiettyjä yhteiskuntasuunnittelun periaatteita. Kaikki nämä periaatteet on suunnattu sellaisten olosuhteiden luomiseen, joissa jokainen voi kehittää ja ilmaista itseään monipuolisesti ja elää oman dharmansa eli syvimmän sisäisen kutsumuksensa mukaisesti.


Miten pääsemme nykyisestä tilanteesta sellaiseen kehittyneempään yhteiskuntaan, jollaista PROUT edustaa?

Tämä on laaja aihe. Sanon näin: Yhteiskunnassa, jossa PROUT voidaan toteuttaa, vaaditaan ensin, että riittävä määrä ihmisiä on hyväksynyt neohumanistisen arvopohjan. Tämä on perusedellytys. On tapahduttava vallankumous. Vallankumous siinä mielessä, että yhteiskunnassa toteutuu sellainen arvojen muutos, joka johtaa yhteiskunnan toimintamallin täysimittaiseen uudistumiseen.

Historian ratkaisevan tärkeä opetus on, että yhteiskunnallisen vallankumouksen toteuttamiseksi tarvitaan ensin ihmisten arvojen muutos; pelkkä poliitikkojen vaihtaminen ei toimi.

Tästä syystä neohumanismi on niin tärkeä: se tarjoaa yhteiskunnalle uuden arvopohjan. Neohumanismi rakentuu henkisyyden perustalle. Aidossa henkisyydessä tunnustetaan kaiken elämän ykseys – että on olemassa yksi kokonainen olemassaolon rakenne, ja tuo ole-massaolo on pyhää. Pyhyys läpäisee kaiken elämän.

Kun henkisyys herää ihmisen sisimmässä, hän kokee kaiken elämän kattavaa yhteyttä ja myötätuntoa. Herää rakkaus: rakkaus toisia ihmisiä kohtaan, rakkaus maailmaa kohtaa, rakkaus olemassaolon lähdettä kohtaan, rakkaus pyhyyttä kohtaan. Kun rakkaus, myötätunto ja ykseyden kokemus ovat läsnä, neohumanismista muodostuu luonnollinen tapa elää. Neohumanismi ei ole yksi henkisyyteen perustuva ajatussuunta muiden joukossa, se ei ole oppirakennelma. Se ei ole riippuvainen uskosta tiettyyn, monimutkaiseen filosofiseen järjestelmään. Niissä, joissa on tapahtunut henkinen herääminen, kaikki tämä nousee sisältä käsin, he ovat luonnostaan neohumanisteja.

Emme voi odottaa, että koko yhteiskunta tulee täysin tiedostavaksi ennen kuin muutos voidaan saada aikaan. Voimme kuitenkin nähdä, miten yhä kasvava joukko ihmisiä saa voimaa ja henkistä viisautta ja välittää arvojaan tehokkain tavoin toisille. Muutokseen kuuluva liike tuo mukanaan myös äärimmäisiä vaikeuksia, jotka ilmenevät ilmastonmuutoksena, taloudellisena epävakautena ja öljyn sekä muiden resurssien ehtymisenä. Kun ihmiset joutuvat kohtaamaan näiden kriisien vaikutukset, ja kun silloin on niitä, joilla on esittää uusi yhteiskunnallinen visio, ja jotka henkilökohtaisessa elämässään osoittavat ympäristön aidoksi kokemaa humanismia, silloin kollektiivinen mieli alkaa muuttua.

Kun muutos on riittävän syvä, ihmiset nostavat esiin uusia johtajia ja muuttavat instituutioita ja menettelytapoja, jolloin yhteiskunta pystyy toimimaan uudenlaisilla tavoilla neohumanististen arvojen pohjalta.


Onko tulossa vallankumous?

Vallankumous on täällä nyt. Jos katsot tarkasti, mitä maailmassa on tekeillä, voit nähdä lukuisan joukon ruohonjuuritason hankkeita, joilla pyritään perusteelliseen muutokseen, vallankumoukselliseen muutokseen. On ikäänkuin Maa-planeettamme vastaisi huolta kan-tavien ihmisten kautta kriisiin, joka planeetan kaikella elämällä on nyt vastassaan. Maa, Gaia, kehittää itsessään elinvoimaa parantuakseen. Tietoisuuden muutosta tapahtuu paljon ja koko ajan. Ehkä se ei vielä ole noussut tasolle, jolla se haastaisi merkittävällä tavalla vallassa olevien auktoriteetin. Mutta se kasvaa tasaista ja enenevää vauhtia. Ihmiskunnalle on avautumassa uusia näköaloja ja uusi maailma, jonka aika on nyt tullut. Uuden avautumista ei voida estää, ja se mullistaa tavan, jolla yhteiskunta toimii.


Mutta maailmassa on tapahtumassa myös toisenlaista liikehdintää.

Totta kyllä. Mutta nuo luonteeltaan reaktiiviset liikehdinnät kuitenkin haastavat ja vahvistavat niitä, jotka työskentelevät tehdäkseen yhteiskunnasta paremman. Muutosimpulssi vaikuttaa ja on lähtöisin rakkaudesta ja terveen maailman näystä. Toisaalla ovat sitten liik-keet, jotka nousevat pelosta. Maailman suuret ongelmat synnyttävät luonnollisesti pelkoa ja reaktiivista ajattelua. Pelon vallassa olevilla on vaikeaa.

Rakkauden ohjaamien ihmisten voima kuitenkin kasvaa, ja heillä on mahdollisuus pelastaa suurin osa maailmaa. Vakavat ongelmat ovat väistämättömiä, mutta kun ihmiskunnan henkiinjääminen on vaakalaudalla, nähdään, että ihmisissä piilee valtavia voimavaroja käyttöön otettaviksi ja esteiden voittamiseksi.


Kuinka kauan vie muuttaa yhteiskunnassa nyt vallitseva tietoisuuden taso?

Edessä olevien ongelmien kasvu vahvistaa ihmisten tunnetta, että tietoisuuden muutosta tarvitaan. Ilmaston lämpenemisen ja ympäristötuhojen vaikutuksista on tulossa yhä pahempia. Jos ympäristön tila heikkenee tiettyyn pisteeseen, meillä ei ole puhdasta vettä juotavaksi, viljavaa maata ruuan kasvattamiseksi, puhdasta ilmaa hengitettäväksi. Tämä johtaa lopulta käsittämättömän suuriin kriiseihin. Joudumme ääritilanteeseen, jossa on mietittävä ihmiskunnan henkiinjäämistä. Jo nyt näemme, miten suuret luonnonmullistukset lähentävät erilaisia yhteisöjä toisiinsa ja ihmiset unohtavat ryhmäkuntaiset poliittiset käsityksensä ja toimivat heitä yhdistävän ihmisyyden pohjalta. Tällaisen dynamiikan myötä tietoisuuden muutos nopeutuu. Siirtyminen uuteen maailmankuvaan ei tapahdu helposti, mutta kyky tietoisuuden nopeaan muutokseen on ilman muuta olemassa. Ehkä muutos vaatii vielä pari, kolme vuosikymmentä.


Voitteko mainita vielä jonkin muun esimerkin siitä, millä tavoin yhteiskunta liikkuu kohti muutosta?

Jos katsotaan talouspuolta, nähdään, että osuuskuntaliike on levinnyt hyvin laajalle. Sadat miljoonat ihmiset työskentelevät osuuskunnissa, asioivat osuuskunnallisissa pankeissa, ostavat ruokansa kuluttajaosuuskunnilta ja asuvat asunto-osuuskunnissa. Joissakin paikoissa osuuskunnat on organisoitu yhteenliittymiksi. Ja niistä on tullut valtavan menestyviä – esimerkiksi Mondragon osuuskuntayhteisö pohjois-Espanjassa ja Emilia Romagna -yhteisöverkosto Italiassa. Nämä ovat hankkeita, jotka heijastavat PROUTin toimintatapaa.

Nykymaailmaa hallitsee materialistinen ajattelu, niin filosofinen materialismi kuin kulutusmaterialismikin. Yksi seuraus tästä on ihmisten välisen yhteyden heikkeneminen ja tuhoutuminen. Ihmiset elävät yhä eristyneempinä eivätkä suo ajatusta sille, miten heidän elämänsä voisi hyödyttää heidän lähiyhteisöään tai yhteiskuntaa kokonaisuutena. PROUTin mukaan yhteiskunnalla tulisi olla nykyistä enemmän kollektiivista voimaa tukea yksittäisiä jäseniään. Ja voimmekin havaita yhä enemmän merkkejä yhteisöllisyyden elpymisestä. Monet nuoret haluavat asua ekokylissä, aatteellisissa yhteisöissä ja asunto-osuuskunnissa tai etsivät tiiviimpiä sosiaalisia yhteyksiä naapureihinsa. Tämä on luonnollista liikettä kohti ehyempää yhteiskuntaa, jolle PROUT antaa suuntaviivoja.


Millä tavoin ihmiset ja maailma hyötyisivät PROUTista?

Välitön vaikutus olisi tervehtyminen, jota tapahtuisi paljon. Luonto tervehtyisi ja lajien oikeudet tunnustettaisiin. Yhteiskunnan tasolla puolestaan tunnustettaisiin kaikkien ihmisten oikeus omiin henkisyyden harjoittamisen muotoihinsa, oman kulttuurinsa ilmaisemiseen, sosiaaliseen tasa-arvoon ja niihin resursseihin, joita he tarvitsevat kokonaisvaltaiseen kehitykseensä ja itsensä toteuttamiseen. Jokaisessa yksilössä on runsain määrin potentiaalia, ja kun se saa ilmetä yhteisöllisellä tasolla, se vahvistuu entisestään.

Tällä hetkellä tuota potentiaalia tukahduttaa sellaisten yksilöiden harjoittama riisto ja vallankäyttö, joilla on varallisuutta ja aseman tuomaa valtaa. Samoin dogmit vaikuttavat kahlitsevasti ihmismieleen. Jos nämä rajoittavat tekijät saadaan muutetuiksi, ihmismieli vapautuu tavoilla, joita jopa aikamme suurimpien visionäärien on mahdotonta käsittää. Vielä nyt emme kykene hahmottamaan, kuinka paljon asiat voivat muuttua parempaan suuntaan. Meillä on käytettävissämme upeaa teknologiaa, joka voisi valtavasti edistää ihmisen ruumiin ja mielen kykyjä. Jo nyt meillä on käytössämme paljon automaatiota, joka vapauttaa ihmiset tietyistä työsuorituksista. Kun koneet hoitavat asioita, työhön käytettävä aika voisi lyhentyä niin, että suurempi osa inhimillisistä ponnistuksistamme voisi kohdistua luoviin toimintoihin ja henkiseen kehitykseen. Tuollaisen siirtymän avulla voisimme astua inhimillisen olemassaolon uudelle tasolle.


Millä tavoin itse totetutatte neohumanismia?

Se, miten kukin yksilö toteuttaa neohumanismia omassa elämässään vaihtelee, mutta on joitakin keskeisiä piirteitä, jotka ovat kaikille yhteisiä. Ensinnäkin neohumanistit pyrkivät elämään korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Toiseksi he tekevät henkisiä harjoituksia syventääkseen yhteyttään korkeimpaan ykseydelliseen tietoisuuteen. Kolmanneksi he toimivat järjen ja omantunnon mukaan, niin että he puhuvat ja toimivat tavalla, joka ei vahingoita toisia vaan edistää hyvää. Lisäksi heidän elämänsä kuvastaa ymmärrystä kaikkien elävien olentojen keskinäisestä yhteydestä, ja he myös auttavat muita tulemaan tietoisiksi siitä rakkaudesta ja ilosta, jonka neohumanistinen elämänkatsomus synnyttää.

Omassa elämässäni olen noudattanut joogaperinnettä viimeiset 50 vuotta. Aloitin tekemällä joogaliikkeitä vuonna 1968 ja vuonna 1970 sain ensimmäisen opetuksen mantrameditaation harjoittamiseen.

Viisitoista vuotta sitten perustimme vaimoni Michelen kanssa Dharmalayan, henkisen yhteisön, jonka yleisenä toiminta-ajatuksena on edistää dharmaa kokonaisvaltaisella tavalla henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ekologisen elämän alueilla. Henkisen elämän piirissä tarjoamme meditaatio- ja joogaharjoituksia, retriittejä ja viikottaisia yhteismeditaatio-tilaisuuksia.

Yhteiskunnallisella alueella luomme PROUTin periaatteiden mukaisia toimintamalleja ja teemme tunnetuksi voimaannuttavaa uutta yhteiskuntanäkemystä. Ekologian puolella sovellamme permakulttuurin periaatteita Dharmalayassa sekä lähiympäristössämme. Yhteisöllisyyden prosessiin meillä kuuluu yhdessä ateriointi, yhdessä palveleminen, yhdessä oppiminen, yhdessä leikkiminen ja yhdessä meditointi. Dharmalayasta on muodostunut positiivinen voima, joka tuo monien elämään uutta näkemystä, rakkautta ja iloa.


Tätä lehteä lukee moni, joka etsii henkistä tietään. Mitä sanoisitte heille?

Me emme ole henkisessä etsinnässämme yksin, omien voimiemme varassa. Tarjolla on ohjausta, joka on jokaisen ihmisen saatavilla. Jos ihminen sydämessään tuntee, että hän haluaa saavuttaa enemmän rakkautta, enemmän yhteyttä henkiseen luontoonsa, hän saa huomata, että tie aukeaa hänen edessään. Ole luottavainen ja tarkkaavainen, saat kyllä ohjausta tiesi löytämiseksi.
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
Tilaa uutiskirje

Kiitos! Olet onnistuneesti tilannut uutiskirjeen! :)